Aktualności


01.06.2019

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55,

niniejszym zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r., na godz. 10:00,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpółkiPorządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

      1) sprawozdania   Zarządu   z   działalności   Spółki   w 2018 roku;
      2) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
      3) wniosku  Zarządu  w  przedmiocie  pokrycia  straty  Spółki za 2018 rok.

7.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

     1)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.;
     2)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;
     3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.;
     4)  pokrycia straty Spółki wykazanej za 2018 r.;
     5)   udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
     6)   udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

 

 

Ważne dla osób, którym wydano akcje/odcinki zbiorowe akcji

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu proszę pamiętać o depozycie w myśl poniższego przepisu:

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Powyższe nie dotyczy akcjonariuszy, którzy nie obrali powyższych dokumentów.

26.02.2018

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata, fragmenty najważniejszych wywiadów ukazujących się na antenie Telewizji Republika składają się na codzienny serwis informacyjny. Tworzymy źródlo rzetelnej informacji dla widzów zagranicą, zagranicznych dziennikarzy skazanych na poprawne polityczne, zideologizowane komentarze jednej ze stron politycznego i szerzej kulturowego sporu wewnątrz Polski.

Program "Poland Daily" można oglądać na antenie Telewizji Republika codziennie o godzinie 23:20 i 2:50 w nocy czasu polskiego, oraz w tych samych godzinach w internecie, na stronie www.telewizjarepublika.pl w zakładce Poland Daily i na kanale YouTube Telewizji Republika.

On February 19th Telewizja Republika has launched everyday news service in English ‘Poland Daily’ targeted at foreign viewers and journalists.

‘Poland Daily’ is on Telewizja Republika everyday at 11:20 PM and 2:50 AM (CET).

It is also available online everyday at www.telewizjarepublika.pl (‘Poland Daily’ section) and on Telewizja Republika YouTube channel.
16.10.2017

 

W poniedziałek szefowie Stacji podczas Konferencji prasowej zaprezentowali nowe logo i elementy oprawy. Projekt nowego logotypu przygotował specjalnie dla Stacji Robert Manowski, wybitny grafik,  projektant, twórca identyfikacji wizualnych opraw telewizyjnych wielu znanych stacji takich jak m.in. Canal+, TVP, MTV czy Wizji TV.

 - Czerwień i biel z nowego logo „R”, przypominające elementy flagi polskiej, są ostre, agresywne i dynamiczne. Forma flagi jest też wizualnym echem dawnego logotypu, co dla przyzwyczajonych już odbiorców będzie bardzo ważne. Postanowiłem zachować symbol barw i element patriotyczny jako wzmocnienie dla znaku Republiki - podkreśla Robert Manowski. - Ukośna czerwona forma jest też elementem składowym pozostałym po mojej kreatywnej próbie połączenia R z V - znakiem Viktorii i TV -znakiem telewizji. Jednak w wyniku syntezy powstał jeden spójny kształt będący elementem litery głównej. Litera R jest wzmocniona przez biało - czerwoną skośną formę będącą mocną podporą i czytelnym wizualnym wyróżnikiem logotypu - dodaje.

Nową oprawę Stacji, spójną z projektem przygotowanym przez Roberta Manowskiego przygotował pracujący w Telewizji Republika grafik Miron Chomacki.

Z połączenia doświadczenia Roberta Manowskiego i młodego talentu Mirona Chomackiego powstała jakość, na której nam zależało, łącząca to, do czego przyzwyczaili się nasi widzowie ze współczesnymi trendami projektowania.


Prezentacja "Jesienna Ofensywa Telewizji Republika" do pobrania w formacie PDF

13.06.2017

 

Telewizja Republika S.A z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 3.919.803 zł, opłaconym w całości, NIP 108-001-41-56, w związku ze zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki publikuje zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1.  Wybór członków Rady Nadzorczej w miejsce wakatów i zatwierdzenie powołania dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.


2.  Zmiana § 21 ust. 1 statutu o brzmieniu „Rada Nadzorcza liczy siedmiu członków” na brzmienie „Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków”.

02.06.2017

W dniu dzisiejszym ( 2.06. 2017) Zarząd Telewizji Republika wyraził zgodę na utworzenie nowej grupy inwestorów, która obejmuje kontrolny pakiet akcji spółki w celu jej dokapitalizowania i ustabilizowania struktury własnościowej.

 

W związku z tym na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeprowadzona zostanie rekonstrukcja statutowych organów spółki. W ostatnich tygodniach Telewizja Republika znacznie zwiększyła oglądalność, co jest spowodowane m.in. pojawieniem się nowych programów oraz zmianami w kierownictwie redakcji – członkiem Zarządu d.s programowych został Tomasz Terlikowski a obowiązki redaktora naczelnego Telewizji Republika pełni Dorota Kania.

W najbliższym czasie Telewizja Republika zamierza przeprowadzić gruntowne zmiany w ramówce, która wejdzie w życie we wrześniu bieżącego roku.

 

Zarząd:
Wiceprezes Tomasz Sakiewicz
Członek Zarządu Radosław Dobrzyński
Członek Zarządu Tomasz Terlikowski

22.05.2017

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓLKA AKCYJNA


Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.


Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 3 919 803,00 zł, opłaconym w całości, NIP 108-001-41-56, niniejszym zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.    
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:    
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;    
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.;
4) pokrycia straty Spółki wykazanej za 2016 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
7) reasumpcji głosowania nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Anicie Gargas z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.   


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

W razie gdyby ktoś z Państwa (Akcjonariuszy) nie mógł by osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2017 r. może wystawić pełnomocnictwo ("pełnomocnictwo dla kogoś") i wówczas osoba, która stawi się z tym pełnomocnictwem może uczestniczyć w Zgromadzeniu.

-> pełnomocnictwo in blanco do pobrania w dokumencie WORD <-
-> pełnomocnictwo na Panią Annę Pieniążek do pobrania w dokumencie WORD <-


Ważne dla osób, którym wydano akcje/odcinki zbiorowe akcji

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu proszę pamiętać o depozycie w myśl poniższego przepisu:

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Powyższe nie dotyczy akcjonariuszy, którzy nie obrali powyższych dokumentów.

24.09.2016

Film „Dies Luctus – dni żałoby, dni smutku”, którego emisję blokowała Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jutro na antenie Telewizji Republika – zapraszamy 24 września o godz. 21:30.
A po emisji tego filmu o godz. 22:25 Stacja zaprasza ponownie na film „The Soviet Story”.  

Walorem filmu, który relacjonuje chwile dramatu narodowego po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem jest oparcie na materiałach archiwalnych oglądanych przez miliony Polaków oraz zdjęciach operatorów prezydenckich. Ramy czasowe obejmują wydarzenia od 10 kwietnia do 22 kwietnia 2010 roku czyli przylotu ostatnich trumien z ciałami ofiar katastrofy z Moskwy.

Reżyser Paweł Nowacki, który w 2010 roku redagował programy  jako szef publicystyki Programu Pierwszego TVP mówi Telewizji Republika:

 „Film powstał w rok od tragedii,  w 2011 roku i jest próbą przypomnienia momentu gdy zaczęły się zmieniać nastroje i tego  co było poczuciem Wspólnoty. Później okazało się, że można wykpiwać ludzi, którzy płaczą po najbliższych. Dla mnie ważne było, żeby przypomnieć co się wydarzyło najprostszymi sposobami. Z jednej strony poprzez  zdjęcia Włodzimierza Resiaka -operatora prezydenta Lecha Kaczyńskiego a z  drugiej strony poprzez  wielkie panoramy telewizyjne”.

O ile wielkie sceny historyczne realizowane w przekazie  transmisyjnym TVP z uroczystości nadają charakter powagi  narodowej żałoby, o tyle przekaz filmowy operatorów prezydenckich odsłania najbardziej intymne, emocjonalne obserwacje zdarzeń, widziane jak gdyby od wewnątrz (bliskie plany, zbliżenia na twarze, łzy). Kamera prezydencka była tam gdzie inne kamery nie mogły wejść.

Dodatkowym elementem wzmacniającym przekaz narracji są archiwalne nagrania reporterów Polskiego Radia obecnych we wszystkich miejscach narodowej żałoby. Istotną rolę dramaturgiczną w kompozycji filmu - wobec braku narratora - odgrywa muzyka.  Stąd użycie, za zgodą  i po konsultacji z jednym z najwybitniejszych   kompozytorów polskich Wojciechem Kilarem jego dzieł.

Nie mniejszą rolę - reżyseria dźwięku, która stanowi samodzielną oś narracji. Film pozbawiony jest zupełnie komentarza współczesnego - mówią wyłącznie obrazy zarejestrowane w tamtych dniach.

DIES LUCTUS - dni żałoby, dni smutku – reż. Paweł Nowacki – czas trwania 52’:18, Rok produkcji - 2011. Scenariusz: Paweł Suchta, Paweł Nowacki; Zdjęcia: Włodzimierz Resiak, Adam Palenta,  Arkadiusz Gołębiewski; Montaż: Paweł Kruk – Nowacki ; Muzyka – Wojciech Kilar.

Telewizja Republika w sobotnim paśmie wieczornym proponuje dokumenty historyczne, filmy poruszające problematykę Kościoła, Cywilizacji, Sporów Światopoglądowych oraz filmy fabularne.

20.09.2016

Rekordowy udział w rynku Telewizji Republika podczas premiery The Soviet Story. Kontrowersyjny dokument jutro, 21 września o godzinie 23.15 ponownie będzie można zobaczyć na antenie Telewizji Republika.

„To film, który pokazuje czym jest postosowiecka Rosja i ZSRR. Ten kraj nie zmienia się. A tylko dobrze rozumiejąc historię można zrozumieć współczesne działania Władimira Putina” informuje  Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika.

„The Soviet Story” - film autorstwa łotewskiego reżysera Edwinsa Snore'a wywołał ogromną falę krytyki w putinowskiej Rosji. Sprzeciw wobec treściom ujawnionym w filmie wyraziła zdecydowana większość polityków, chcących chronić dobre imię przodków. Wśród  najgłośniej manifestowanych haseł znalazło się to: „Ręce precz od naszych dziadków".


Dokument jest wstrząsającą opowieścią o niemieckim hitleryzmie i totalitarnym komunizmie.  Nieznane dotąd źródła wskazujące na wysoką rangę Hitlera i Stalina wśród elit , a także wywiady z historykami oraz ofiarami sowieckiej okupacji stanowią niepodważalny dowód na to, że ówcześni rządzący stworzyli najbardziej krwawy system w historii ludzkości.


A w czwartek, 22 września o godzinie 8.15 i 18.15 Telewizja Republika będzie gościć Małgorzatę Orafkę -Nędzę,  autorkę  książki „Bóg liczy łzy kobiet” i  córkę ofiary gwałtu Dowódcy Armii Radzieckiej.

15.08.2016

W sierpniu br. zarząd Telewizji Republika wdraża nową strategię działania w obszarze internetu i uruchamia serwis on-line w nowej odsłonie. To obok strategii rozbudowy infrastruktury technicznej i zwiększania dostępu do Telewizji Republika dla Widzów w całej Polsce kolejny strategicznie ważny element rozwoju Stacji na rynku mediów.

„Dobrze zaprojektowana strona www, efektywna i atrakcyjna komunikacja w mediach społecznościowych, serwis e-commerce są istotnymi elementami funkcjonowania medium jakim  jest telewizja, w szczególności telewizja informacyjno-publicystyczna" – informuje prezes zarządu Telewizji Republika Piotr Fic.

„To ważny krok w realizacji  naszej misji propagowania wartości konserwatywnym na rynku" – dodaje redaktor naczelny Telewizja Republika Tomasz Terlikowski.

Serwisem on-line w nowej odsłonie będzie od dzisiaj zarządzał nowy zastępca redaktora naczelnego ds. online Sebastian Moryń, który  podlegać będzie bezpośrednio redaktorowi naczelnemu Telewizji Republika, Tomaszowi Terlikowskiemu.

„Nowy on-line będzie nowocześniejszy, bliższy oczekiwaniom naszych czytelników i widzów.  Konserwatywny przekaz, wzbogacony będzie m.in. o nową jakość komentarzy, krótkie formaty video, elementy interakcji z czytelnikami. Wszystko w nowoczesnej formie po to aby uatrakcyjnić użytkownikom czas spędzany z Telewizją Republika poza anteną" - mówi Sebastian Moryń, który w latach 2013-2016  był zastępcą redaktora naczelnego portalu fronda.pl.

Zmiany na stronie przynoszą już pierwsze efekty. Na nowej stronie użytkownicy spędzają dwukrotnie więcej czasu niż na starej. Poprzednia wersja portalu Telewizji Republika zostanie wyłączona w najbliższych dniach.

Sylwetka nowego zastępcy redaktora naczelnego Telewizji Republika d. s on-line.

sebastian_moron  Sebastian Moryń – posiada 9 letnie doświadczenie  pracy w branży mediów internetowych. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego portalu fronda.pl,. Z zawodu Etyk i Filozof. Publicysta w tygodnikach polonijnych w Wielkiej Brytanii, m.in. w Metropolia, Nowy Czas, Mój dom (lata 2006-2008). Z zamiłowania wielbiciel literatury norweskiej. Autor książki "Poradnik małego grzesznika"(Fronda, 2012). Żonaty, ojciec 3 dzieci.
15.08.2016

To element większej, szeroko zakrojonej strategii rozbudowy infrastruktury technicznej i docierania do Widzów w całej Polsce. Nadajnik współdzielony jest z telewizją TVS, która jest gospodarzem multipleksu i kilka miesięcy temu zaproponowała Telewizji Republika jego współdzielenie.

Jak poinformował prezes zarządu Telewizji Republika Piotr Fic „Od kilku miesięcy trwały przygotowania aby 15 sierpnia sygnał naziemny dotarł do Widzów na Górnym Śląsku. To praca zespołu ludzi z Telewizji Republika, TV Silesia i EmiTela, którym chcę w imieniu zarządu podziękować". Dyrektor zarządzający Stacji, Radosław Dobrzyński, odpowiedzialny za działania powiększające zasięg Telewizji Republika dodaje "Naziemne nadawanie na Górnym Śląsku stało się faktem a my nie mówimy ostatniego słowa i konsekwentnie będziemy chcieli docierać drogą naziemną  do coraz większej liczby Widzów”

Andrzej Fijołek, od niedawna pełniący funkcję dyrektora technicznego stacji: "Rok 2016 jest rokiem dużych zmian w Republice. Nowi inwestorzy i ich wkład dotychczasowych udziałowców w inwestycje spowodowały, że możliwe stało się rozpoczęcie procesu przebudowy stacji od strony technicznej. Wciąż jesteśmy startupem, ale zaczynamy wkraczać na drogę prowadzącą nas do rozbudowy technologii, jaką posiadają telewizje działające na rynku już od wielu lat . Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale myślę, że widzowie mogą liczyć z miesiąca na miesiąc na poprawę zarówno jakości jak i zasięgu technicznego."

Parametry sygnału: Nadajnik: Katowice Kosztowy; Kanał: 21; Częstotliwość: 474 MHz; Polaryzacja: pozioma; SID: 80; VPID: 2182; APID: 2183

Wejście na multipleks naziemny w dniu 15 sierpnia – dacie symbolicznej dla Polaków i bliskiej wartościom Stacji jest nieprzypadkowe. W dniu 15 sierpnia o godzinie 17.30  Telewizja Republika zaprasza wszystkich Widzów na transmisję na żywo z Placu Teatralnego w Warszawie Festynu Patriotycznego z okazji 96 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Niezależne Media i Narodowe Centrum Kultury. Prowadzenie Anna Popek, Rafał Porzeziński. Oprawa Muzyczna  Band Artura Grudzińskiego. Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Zapraszamy.