Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Serwis internetowy www.telewizjarepublika.pl jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Telewizja Niezależna S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Czerniakowskiej  50/71 (00-717 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 1080014156

 

II. DEFINICJE

 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Serwisy – serwisy internetowe, jak w szczególności Telewizja Republika.pl umożliwiające Użytkownikom przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich publikację w szczególności w na portalu Telewizja Republika,  oraz w programach nadawanych przez Telewizję Republikę

3. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu  przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film za pośrednictwem Serwisu, maila przesłanego na adres mailowy wskazany w Serwisie, przekazując wiadomość, zdjęcie lub film korzystając z numeru telefonu wskazanego przez TV Republikę

 

III. ZASADY OGÓLNE

 

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu:

Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w Serwisie internetowym oraz w Telewizji R epublika

2.  Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TV Republikę,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

3. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TV Republikę

4. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. III pkt.4 a i b Regulaminu na każde żądanie TV Republiki

5. Użytkownik przesyłając TV Republice wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

 

IV. DANE KONTAKTOWE

 

1. Korzystanie z Serwisu wymaga:

a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail, podanie innych informacji zawartych w formularzu przez Użytkownika jest dobrowolne .

lub

b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie zawierającej materiały do wykorzystania przez TV Republikę

Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez TV Republikę wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały, wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony TV Republiki na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody podczas wypełniania formularza.

 

V. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane przez Telewizja Niezależna S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Czerniakowskiej  50/71 (00-717 Warszawa) wyłącznie w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach promocyjnych i marketingowych.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. TV Republika nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. TV Republika nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisami prosimy kierować na adres: telewizjarepublika@gmail.com

 

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Niezależną S.A. w portalu telewizjarepublika.pl


I. Definicje


Dostawca – Serwis internetowy www.telewizjarepublika.pl jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Telewizja Niezależna S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Czerniakowskiej  50/71 (00-717 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 1080014156.

Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Projekcji na żywo, pozwalający na identyfikację Użytkownika.

Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.


Operator płatności – Centrum Rozliczeniowe Dotpay.

Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Dostawcy w celu uzyskania Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora płatności
 

Projekcja
– odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez Dostawcę programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, bądź to w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu. Twój Profil, Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.

Usługi
– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
  a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
  b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
  c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7,
  d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight,
  d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
  e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
  I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
  II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
  III. zainstalowania lub uruchomienie programu Windows Media Player w wersji 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub nowszej albo oprogramowania umożliwiającego odtworzenie materiałów audiowizualnych zabezpieczonych przed kopiowaniem technologią Windows Media Digital Rights Management 10.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
 8. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
 10. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. Jeżeli Materiał udostępniany jest w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

 1. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
 6. Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 7. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.

B. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (części II, punkt 4) lub regulaminie szczegółowym oraz na odpowiednich stronach Portalu (m.in. Wymagania techniczne).
 2. Dostawca zapewnia informację techniczną na stronach internetowych Portalu.

C. Dystrybucja treści nieodpłatnych

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
 2. Licencja udzielana jest na czas trwania transmisji danego Materiału.
 3. Uruchomienie Projekcji Materiału, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.


D. Dystrybucja Materiałów płatnych

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.
 2. Uruchomienie Projekcji wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Uruchomienie Projekcji następuje po wprowadzeniu prawidłowego Kodu Dostępu.
 4. Użytkownik uzyskuje Kod Dostępu w wyniku wniesienia Opłaty.
 5. Wybór sposobu wniesienia Opłaty należy do Użytkownika. Wyboru Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w oknie pozyskiwania praw użytkownika treści multimedialnej, które pojawia się przed uruchomieniem Projekcji.
 6. W wypadku wnoszenia Opłaty za pośrednictwem Operatora płatności, Opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe Operatora płatności poprzez link wskazany w oknie zarządzania prawami autorskimi przy polu wyboru sposobu wniesienia Opłaty, postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.
 7. W przypadku prawidłowego wniesienia Opłaty Użytkownik otrzymuje Kod Dostępu.
 8. Dostarczenie Kodu Dostępu następuje poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika.
 9. Zależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu dokonania Opłaty, czas dostarczenia Kodu Dostępu może wynosić do 24 godzin.
 10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kodów Dostępu z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Jeden Kod Dostępu umożliwia uruchomienie streamingu przez okres 1 roku (365 dni)
 12. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go w wyznaczonym miejscu w oknie pozyskiwania praw użytkownika treści multimedialnej i rozpoczęcie Projekcji.
 13. Kod Dostępu jest ważny tylko wraz z prawidłowym adresem emailowym.
 14. W ramach uzyskanej licencji Materiał może być odtwarzany wielokrotnie, jednak wyłącznie na tym komputerze, na którym dokonano pierwszego odtworzenia Materiału.
 15. Ceny Materiałów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są na stronach Portalu, w zakładce Karta Klubu.
 16. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty za Kod Dostępu, którego nie wykorzystał lub którego aktywacji nie dokonał w terminie.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie Dostawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wniesienia Opłaty, chyba że przed upływem tego terminu aktywował Kod Dostępu.
 18. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz sposobu wnoszenia Opłat. Zmieniona wysokość Opłaty obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach Portalu, w zakładce Karta Klubu

.


E. Reklamacje

 1. 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, uszkodzeń w pobranych plikach oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kodu Dostępu po jego aktywacji należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.
 2. Reklamacje z tytułu niedostarczenia kodu dostępu mimo dokonania płatności, należy zgłaszać bezpośrednio do Telewizja Niezależna SA. Lub dostawcy wysyłki
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
     a. adres e-mail,
     b. kod dostępu
     c. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

V. Twój Profil

 1. Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
 2. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika, co zostanie wskazane w regulaminach szczególnych ich dotyczących.
 3. Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.
 4. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności.
 5. Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
 6. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
 7. Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
 8. Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
 9. Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
 10. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres telewizjarepublika@gmail.com wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

 

VI. Kontakt z Telewizją

 1. Użytkownik może przekazać Dostawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące programów TV Republika, portalu telewizjarepublika.pl oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.
 2. Przekazanie opinii, uwag oraz pytań Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz podanie imienia, nazwiska i kodu pocztowego w formularzu kontaktowym oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności.
 3. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.
Najnowsze

Trwa kampania honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi", zorganizowana przez Wojskowy Instytut Wydawniczy (wydawcę m.in. Polski Zbrojnej) oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.
6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca


DołączProgramy